ADR 1.3

För all personal som är delaktig i transport av farligt gods

Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför, så kallad 1.3 utbildning.

Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg. Om du endast transporterar farligt gods enligt undantaget ”värdeberäknad mängd” (högst 1000 poäng) räcker det t.ex. med en ADR 1.3-utbildning. Denna utbildning gäller även anställd personal som skriver transporthandlingar, packar, lastar och lossar farligt gods.

INNEHÅLL

  • Allmän utbildning
  • Funktionsspecifik utbildning
  • Säkerhetsutbildning

UTFÖRANDE
Allmän utbildning
Den allmänna delen innehåller allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.

Funktionsspecifik utbildning
Den funktionsspecifika delen ger, beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter, en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods.
I de fall när transporten av farligt gods omfattar flera transportslag utbildas personalen även om de bestämmelser som gäller för andra transportslag.

Säkerhetsutbildning
Säkerhetsutbildningen syftar till att personalen ska få utbildning om de risker och faror som farligt gods kan medföra. Utbildningen anpassas utifrån de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid transport av farligt gods och dess lastning och lossning.
Utbildningens mål är att ge personalen kännedom om säker hantering och nödåtgärder.

Krav på repetitionsutbildning
Utbildningen kompletteras regelbundet med uppdateringskurser för att ta hänsyn till förändringar i lagstiftningen. Föreskrifterna anger inte i vilka tidsintervall uppdateringskurserna ska hållas, men eftersom föreskrifterna i sig revideras och uppdateras vart annat år kan även ett lämpligt intervall vara vart annat år.

Dokumentation
En detaljerad beskrivning av all genomförd utbildning ska arkiveras såväl av arbetsgivaren som av arbetstagaren och styrkas när en ny anställning börjar. Dokumentationen kan exempelvis bestå av ett utbildningsregister hos arbetsgivaren och ett intyg hos arbetstagaren.
MSB utfärdar inga intyg för 1.3-utbildning vilket Komarkens Trafikskola gör.

INTRESSEANMÄLAN